Mała Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jutrzenka” w Elblągu ul. Legionów 28/1 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu klatek schodowych przy ul. Legionów 36 w Elblągu polegający na malowaniu klatek schodowych, wymianie glazury na parterach, wymianie stopni schodowych, szlifowaniu podestów, wymianie oświetlenia klatek schodowych oraz inne prace towarzyszące.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Legionów 28/1 w Elblągu w dniu 24.02.2020r. o godz. 17:15
Oczekiwany termin wykonania usługi 15.05.2020r.

Oferenci proszeni są o zapoznanie się z Regulaminem przetargów oraz specyfikacją warunków zamówienia i podpisanie stosownego oświadczenia. Oferenci ubiegający się o udział w przetargu winni wpłacić wadium w wysokości  10000,00- (dziesięć tysięcy zł)a konto Spółdzielni: 57 1020 1752 0000 0002 0003 1625. Zwrot wadium oferentom, których oferty nie zostały przyjęte, nastąpi następnego dnia po zakończeniu przetargu. Zwrot wadium oferenta którego oferta została przyjęta, w terminie 7 dni od podpisania umowy – o ile umowa nie stanowi inaczej. Wadium przepada o ile wygrywający nie podpisze umowy. Oferty należy składać do dnia 24.02.2020r. do godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni, w zamkniętych kopertach, z nazwą postępowania przetargowego, nazwą i adresem oferenta. Wraz z ofertą należy przedłożyć dokument wpłaty wadium.
Regulamin przetargów, specyfikację warunków zamówienia, projekt umowy, oświadczenie oraz przedmiar robót można pobrać ze strony internetowej Spółdzielni - www.jutrzenka.elblag.pl
Zainteresowanych oferentów zapraszamy.
Spółdzielnia informuje, że przysługuje jej prawo swobodnego wyboru oferty oraz o możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

Pliki do pobrania