Mała Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jutrzenka” w Elblągu ul. Legionów 28/1 ogłasza II przetarg nieograniczony na remont balkonów  przy ul. Fromborskiej 27 w Elblągu oraz inne prace towarzyszące.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.09. 2019r o godz. 17:15 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Legionów 28/1 w Elblągu.

Oferenci proszeni są o zapoznanie się z Regulaminem przetargów oraz specyfikacją warunków zamówienia i podpisanie stosownego oświadczenia. Oferenci ubiegający się o udział w przetargu winni wpłacić wadium w wysokości  5000,00- (pięć tysięcy zł) na konto Spółdzielni: 57 1020 1752 0000 0002 0003 1625. Zwrot wadium oferentom, których oferty nie zostały przyjęte, nastąpi następnego dnia po zakończeniu przetargu. Zwrot wadium oferenta którego oferta została przyjęta, w terminie 7 dni od podpisania umowy – o ile umowa nie stanowi inaczej. Wadium przepada o ile wygrywający nie podpisze umowy. Oferty należy składać do dnia 23.09.2019r. do godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni, w zamkniętych kopertach, z nazwą postępowania przetargowego, nazwą i adresem oferenta. Wraz z ofertą należy przedłożyć dokument wpłaty wadium.
Regulamin przetargów, specyfikację warunków zamówienia, projekt umowy, oświadczenie oraz przedmiar robót można pobrać ze strony internetowej Spółdzielni- www.jutrzenka.elblag.pl
Oczekiwany termin wykonania usługi 30.11.2019r.
Zainteresowanych oferentów zapraszamy.
Spółdzielnia informuje, że przysługuje jej prawo swobodnego wyboru oferty oraz o możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 
Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem wydanym w trybie i w rozumieniu przepisów właściwej ustawy o zamówieniach publicznych.

Pliki do pobrania