Mała Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jutrzenka" w Elblągu ul. Legionów 28/1 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu klatek schodowych przy ul. Legionów 34 w Elblągu polegający na malowaniu klatek schodowych, wymianie glazury na parterach, wymianie stopni schodowych, szlifowaniu podestów, wymianie oświetlenia klatek schodowych oraz inne prace towarzyszące. Oczekiwany termin wykonania usługi 31.05.2019 r.

Oferenci proszeni są o zapoznanie się z Regulaminem przetargów oraz specyfikacją warunków zamówienia i podpisanie stosownego oświadczenia. Oferenci ubiegający się o udział w przetargu winni wpłacić wadium w wysokości  10000,00- (dziesięć tysięcy zł)a konto Spółdzielni: 57 1020 1752 0000 0002 0003 1625. Zwrot wadium oferentom, których oferty nie zostały przyjęte, nastąpi następnego dnia po zakończeniu przetargu. Zwrot wadium oferenta którego oferta została przyjęta, w terminie 7 dni od podpisania umowy – o ile umowa nie stanowi inaczej. Wadium przepada o ile wygrywający nie podpisze umowy. Oferty należy składać do dnia 29.01.2019r. do godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni, w zamkniętych kopertach, z nazwą postępowania przetargowego, nazwą i adresem oferenta. Wraz z ofertą należy przedłożyć dokument wpłaty wadium. Regulamin przetargów, specyfikację warunków zamówienia, projekt umowy, oświadczenie oraz przedmiar robót można pobrać ze strony internetowej Spółdzielni www.jutrzenka.elblag.pl
Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.01.2019 r. o godz. 17:15 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Legionów 28/1 w Elblągu. Zainteresowanych oferentów zapraszamy.
Spółdzielnia informuje, że przysługuje jej prawo swobodnego wyboru oferty oraz o możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Pliki do pobrania

Zapytania i odpowiedzi

Sprostowanie zapytania i odpowiedzi