Podstawowy rachunek bankowy spółdzielni:
PKO BP S.A. O/Elbląg
57 1020 1752 0000 0002 0003 1625